Vrácení řidičského oprávnění - autoskolahumpolec.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Řidičské oprávnění se na základě jeho písemné žádosti a po předložení platného občanského průkazu vrátí žadateli - pokud:

a) zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti podle § 94 odst. 1 písm. a)  zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
b) zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti podle § 94 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona.
c)  vypršel celý trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
d)  bylo upuštěno nebo podmíněně upuštěno od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
e)  uplynula doba 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle §123c odst. 3 výše uvedeného zákona (po 12 bodech)


Jak získáte řidičský průkaz zpět po vybodování ?

Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění po dosažení 12 bodů je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Lhůta jednoho roku počíná běžet ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, spáchaným jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů.

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.


1. Přihlašte se v autoškole k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   - přezkoušení z odborné způsobilosti nesmí být dříve než 12 měsíců po vybodování (uložení pokuty - viz výše) a  
     proběhne podle § 39 a) zákona 247/2000 Sb.
a je zpoplatněno správním poplatkem Městskému úřadu 700 Kč.

2. Vyplňte žádost o řidičské oprávnění
a současně s žádostí je třeba předložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti včetně
   dopravně psychologického vyšetření.

3. V autoškole si můžete domluvit výuku a výcvik v řízení jako přípravu na přezkoušení, popřípadě zakoupit učebnici autoškoly.

   (cena za jednu vyučovací hodinu praktického výcviku vozidlem autoškoly se řídí dle aktuálního ceníku).

4. Autoškola Vás přihlásí na zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a v uvedený termín a přistaví vozidlo
   s dvojím ovládáním (poplatek za zkoušky autoškole se řídí dle aktuálního ceníku).
   - zkouška se skládá: a) z testu z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci (elektronicky na PC)
                                 b) z praktické jízdy (doba zkoušky minimálně 30 minut pro sk.B v městském i mimoměstském provozu)

Je zde možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud se některá část zkoušky nepodaří ani na druhý pokus, musí žadatel z této části  absolvovat nový výcvik nebo výuku v autoškole.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky